• Standaard

Wat doen we

Het bestuur beslist over de bestemming van de fondsen. In de loop der jaren heeft de vereniging veel gedaan voor de Harderwijker gemeenschap. Er is geen onroerend goed meer in bezit. De armenzorg op particuliere basis is al lang overgenomen door allerlei andere instanties.

Beleidsplan

De Vereeniging heeft zich ten doel gesteld om het vermogen, waarvan de gleden op dit moment liquide op een bankrekening staan en een deel wordt belegd. Jaarlijks wordt vastgesteld wat de te verwachten vermogensontwikkeling is ten opzichte van een gesteld doelkapitaal, welke jaarlijks wordt geïndexeerd.

Aan de hand van deze begroten ontwikkeling wordt vastgesteld in de eerste vergadering van de Vereeniging wat de maximaal uit te keren giften en donaties zijn. Deze dienen te voldoen aan de doelstelling van de Vereeniging.

De bestuursleden van de Vereeniging vergaderen tweemaal per jaar, meestal in de maanden april en november. Tijdens deze vergaderingen worden de aanvragen voor giften en donaties besproken, getoetst aan de doelstelling van de Vereeniging, getoetst aan de begroting en vervolgens wel of niet toegekend aan de aanvragende partij.

Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

Het doel van de vereniging, aanvankelijk de verbetering van het lot der behoeftigen binnen de gemeente Harderwijk, zedelijk, door het tegengaan der bedelarij; stoffelijk door het verschaffen van werk, voorzover de overheid daarin niet voorzag, is nu : het financieel steunen van verenigingen, stichtingen of andere instellingen van algemeen nut werkzaam in de gemeente.

Activiteiten

De bestuursleden van de Vereeniging hebben vergaderd op donderdag 22 april en 17 november. Tijdens de eerste vergadering is de jaarrekening goedgekeurd en de begroting over 2022 aangenomen.

Tevens zijn er in het jaar een viertal aanvragen geweest voor giften en/of donaties die zijn gehonoreerd (zie overzicht status schenkingen)


Documenten:

Jaarrekening 2023 en begroting 2024

De Wering Harderwijk
Contact gegevens

Burg. Numanlaan 56
3841 XM Harderwijk
0341-424156
hjnijmeijer@solcon.nl